Nie mamy dobrych wiadomości dla mieszkańców gminy Długołęka, którzy walczyli o zmianę projektu planu miejscowego dla terenów w Bykowie, przeznaczonych pod uciążliwą aktywność gospodarczą. Urzędnicy odrzucili wszystkie uwagi złożone do MPZP.


Przypomnijmy, o budzącym kontrowersje projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Byków informowaliśmy na początku sierpnia. Zgodnie z planem przygotowanym przez władze Długołęki, będą tam mogły powstać zakłady produkcyjne czy magazyny, znacząco i uciążliwie oddziałujące na środowisko.

Mieszkańcy gminy zaprotestowali przeciwko projektowi MPZP i złożyli do niego wiele uwag.

– Ustalenia planu miejscowego sformułowane są w tak dużym stopniu ogólności, że warunki dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu stanowią jedynie iluzoryczne zabezpieczenie i nie gwarantują minimalnego zachowania obecnych zasobów terenu Kamień-Byków-Długołęka – tłumaczyli.

Urzędnicy odrzucili wszystkie uwagi

W środę 12 września wójt Długołęki wydał zarządzanie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu miejscowego dla terenów w Bykowie. Łącznie wpłynęło 5 uwag, złożonych przez w sumie grubo ponad 200 osób, a także przez Towarzystwo Miłośników Kamienia i Regionu Długołęka. Wszystkie uwagi mieszkańców zostały odrzucone.

Jedna z uwag dotyczyła braku ograniczeń rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jak i rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko.

Gmina tej uwagi nie uwzględniła, tłumacząc, że wskazanie w projekcie planu obszaru dla inwestycji obiektami
produkcyjnymi, składami i magazynami oraz obiektami usługowymi stanowi wypełnienie określonej w 2014 r. polityki przestrzennej gminy Długołęka, która została określona poprzez przyjęcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” i wskazanie na terenie gminy najlepszych terenów dla funkcji aktywności gospodarczej z dopuszczeniem inwestycji uciążliwych.

– Przedmiotowy plan stanowi zatem zabezpieczenie potrzeb rozwojowych i gospodarczych gminy wskazując teren dla potencjalnych inwestorów, natomiast ograniczenie rodzajów przedsięwzięć stanowiłoby znaczące bariery w tym aspekcie. Dodatkowo wskazane lokalizacje zostały poddane opiniowaniu i uzgadnianiu z szeregiem instytucji w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia. Ponadto dokonany wybór pod miejsce inwestycyjne ograniczy presje na inne tereny pod tego typu funkcję, a znajdujące się bliżej terenów mieszkaniowych – argumentują urzędnicy.

Z kolei na zgłoszony przez mieszkańców postulat zamieszczenia przebiegu kolektorów ściekowych ze wskazaniem oczyszczalni ścieków , która będzie je odbierać, gmina odpowiedziała negatywnie, uzasadniając, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek określania w planie wyłącznie „zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej” , bez konieczności rozmieszczania przebiegu kolektorów ściekowych.

Mieszkańcy chcieli niższych budynków i więcej zieleni

Odrzucony został także postulat zmiany wysokości budowli i urządzeń technologicznych na nie większą niż 25 metrów (zamiast wskazanych w projekcie 49 metrów).

– Określenie wysokości budowli i urządzeń wielkością 49 metrów stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo oddziaływania negatywnego na środowisko oraz zdrowie ludzi na obszarze znacznie wykraczającym poza granice terenu objętego planem – tłumaczyli mieszkańcy.

Co na to urzędnicy?

– Obszar objęty planem stanowi fragment większego kompleksu określonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka, pod tereny aktywności gospodarczej. Plan zatem zabezpiecza w tym aspekcie możliwość lokalizacji urządzeń i budowli, dla których proces technologiczny może wymuszać posadowienie wyższych obiektów. Plan przy takich parametrach uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia od instytucji zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – argumentują.

Inna z odrzuconych uwag dotyczyła zamieszczenia zapisu o sposobie zastosowania zieleni izolacyjnej dla głównych rodzajów przedsięwzięć.

– W tym zakresie ustalenie wielkości powierzchni minimalnej czynnej biologicznie na 10% jest niewystarczające i sprzeczne z zapisami samej prognozy oddziaływanie na środowisko. Wobec ustaleń studium dotyczących całego obszaru AG2 sprawa uciążliwości i intensywności ruchu na nowej drodze Kamień-Byków, wybudowanej głównie dla celu obsługi transportu ciężkiego jest kwestią przesądzoną, a co za tym idzie poprzestanie na izolacji zieleni już istniejącej (fragmenty lasu) jest niewystarczające – podkreślali mieszkańcy.

Ta argumentacja nie przekonała jednak władz gminy.

– Zapis zawarty w Prognozie Oddziaływania na Środowisko dotyczący pasów zieleni izolacyjnej w ramach ochrony klimatu akustycznego ma charakter wyłącznie zalecenia w sytuacji uzasadnionej konieczności ich lokalizacji. Obszar opracowania znajduje się w znacznej odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej zatem brak konieczności stosowania takich rozwiązań – uzasadniają urzędnicy.

Gmina: prognoza jest prawidłowa

Mieszkańcy mieli sporo uwag nie tylko do samego planu zagospodarowania, ale też do dołączonej do niego prognozy oddziaływania na środowisko.

– Prognoza zawiera błędy w najbardziej istotnych parametrach środowiskowych, które determinują ocenę skutków planu miejscowego – podkreślali autorzy uwag.

Chodziło m.in. o odległość terenu objętego planem od obszaru Natura 2000 Stawy w Borowej. Mieszkańcy tłumaczyli, że w prognozie ta odległość została wskazana jako 1,83 km, gdy tymczasem wynosi ona 0,83 kilometra, co zresztą jest potwierdzone na innej stronie prognozy.

Jednak i na te argumenty gmina pozostała głucha.

– Prognoza Oddziaływania na Środowisko w sposób prawidłowy określa odległości obszaru objętego planem od Obszarów Natura 2000. Ponadto projekt planu uzyskał pozytywną opinię RDOŚ – odpowiadają urzędnicy.

Podobnie bez echa przeszedł argument mieszkańców, że prognoza nie odzwierciedla kumulatywnego oddziaływania w kontekście obszarów AG2 wskazanych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego”.

– Oddziaływanie terenów AG2 wskazanych w ramach Studium zostało przedstawione w ramach Prognozy Oddziaływania na Środowisko przygotowanej na potrzeby ww. dokumentu. Ponadto została poddana procedurze opiniowania i uzgadniania – odpowiada gmina.

bykow plan - Plan miejscowy dla Bykowa. Gmina odrzuca wszystkie uwagi mieszkańców

foto główne: veeterzy on Unsplash