– Biorąc pod uwagę głos opinii publicznej, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu we współpracy z wykonawcą kontraktu podjęła decyzję o komisyjnym pobraniu próbek z gotowego produktu budowlanego, który będzie wykorzystywany do konstrukcji nasypów, a następnie przebadaniu ich przez akredytowane laboratorium pod kątem zawartości chromu i innych potencjalnie niebezpiecznych pierwiastków – informuje inwestor budowy północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia.

Przypomnijmy, o tym, że będzie kontrola kruszywa z budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia informowaliśmy w drugiej połowie kwietnia. Z kolei tuż przed majówką donosiliśmy, że pobór próbek zaplanowano na początek maja.

Po szczegóły zwróciliśmy się do inwestora budowy WOW, czyli Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Jak informuje nas Leszek Loch, dyrektor DSDiK, wykonawca północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia nie wykorzystuje bezpośrednio odpadów pohutniczych, które składowane są w Siechnicach.

Stosowany w tym celu materiał nosi nazwę „kruszywo z żużla hutniczego LRC” i jest wytwarzany z użyciem materiałów składowanych w Siechnicach. Jako osobny produkt został zatwierdzony w oparciu o dokumenty dostarczone przez wykonawcę wraz z wnioskiem materiałowym i jest zgodny z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) na podstawie Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2018/0211 z dnia 18.09.2018 r. z terminem ważności 18.09.2023 r., wydanej przez Instytut Badań Dróg i Mostów w Warszawie. Stanowi ona legalne potwierdzenie prawa do wykorzystania tego produktu na rynku polskim – tłumaczy Leszek Loch.

Dyrektor DSDiK podkreśla, że materiał zostanie zastosowany do budowy nasypu na terenie Gminy Długołęka, poza terenami podmokłymi, na warstwie odcinającej, ograniczony zahumusowanymi skarpami oraz konstrukcją nawierzchni bez możliwości oddziaływania na teren przyległy.

Wykonawca posiada aktualne dokumenty otrzymane od producenta, które świadczą o cyklicznie przeprowadzonych badaniach specjalistycznych, potwierdzających brak negatywnego wpływu materiału na środowisko. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę głos opinii publicznej, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu we współpracy z wykonawcą kontraktu podjęła decyzję o komisyjnym pobraniu próbek z gotowego produktu budowlanego, który będzie wykorzystywany do konstrukcji nasypów, a następnie przebadaniu ich przez akredytowane laboratorium pod kątem zawartości chromu i innych potencjalnie niebezpiecznych pierwiastków. Badanie to zostanie przeprowadzone w pierwszej połowie maja, w obecności m.in. przedstawicieli mieszkańców – dodaje Leszek Loch.

Foto główne: https://lany-dlugoleka.pl/