W czwartej odsłonie latarnika wyborczego, na pytania dotyczące gminy Długołęka odpowiada kandydatka na wójta Iwona Agnieszka Łebek.

Na naszym portalu przybliżamy wam założenia programowe i najważniejsze postulaty poszczególnych kandydatów na wójta gminy Długołęka. Wszystkim osobom ubiegającym się o to stanowisko zadaliśmy takie same pytania. W pierwszej odsłonie latarnika wyborczego odpowiedział na nie Jan Augustynowski, w drugiej – Wojciech Błoński, a w trzeciej – Przemysław Poroszewski.

W ostatniej, czwartej części, swoje pomysły na zmiany w Długołęce przedstawia Iwona Agnieszka Łebek, kandydująca z Komitetu Wyborczego Wyborców Iwony Agnieszki Łebek.

Łebek ma 47 lat i mieszka w Borowej. Od 2000 roku jest wójtem Długołęki, wcześniej pracowała m.in. w Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy, była radną gminy Długołęka i zastępcą wójta.

Jakie są najmocniejsze strony gmina Długołęka? W których obszarach gmina rozwija się najprężniej?

Iwona Agnieszka Łebek: Gmina Długołęka bez wątpienia jest dziś jedną z najprężniej rozwijających się gmin w Polsce. Na ten stan rzeczy ogromny wpływ ma nasze położenie. Lokalizacja w centrum aglomeracji wrocławskiej – prężnego ośrodka naukowego i gospodarczego, w pobliżu portu lotniczego oraz na trasie ważnych szlaków handlowych. Dlatego wielu przedsiębiorców chce prowadzić tu swoje biznesy, a prawie 30 tysięcy osób wybrało gminę, jako idealne miejsce do życia.

I to właśnie mieszkańcy są największym atutem gminy Długołęka! To ambitni i jasno stawiający swoje cele obywatele. To liczni społecznicy, którzy chcą działać na rzecz rozwoju swoich miejscowości. Sołtysi, rady sołeckie, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich i przeróżne stowarzyszenia – wszyscy współtworzą sukces gminy Długołęka. Dzięki konsekwentnym i śmiałym decyzjom oraz spójnej polityce zrównoważonego rozwoju każda z 41 miejscowości rozwija się w bardzo szybkim tempie.

Jakie problemy w gminie Długołęka są aktualnie najpilniejsze? Czym w pierwszej kolejności należy się zająć w nowej kadencji?

Po pierwsze musimy sprawnie zakończyć realizację podjętych w tym roku inwestycji. Chcemy, jak najszybciej oddać do użytku rozbudowywane szkoły i nowe sale gimnastyczne w Długołęce i Mirkowie. Musimy dotrzymać terminów umownych dla rewitalizacji parku w Szczodrem, na którą pozyskaliśmy prawie 3,4 mln zł środków zewnętrznych (a na kolejne 1,6 mln zł złożyliśmy wniosek o dofinansowanie).

W przypadku mojej wygranej w wyborach już od pierwszego dnia skupimy się na dalszej rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i kompleksowej budowie kolejnych dróg. Równie ważne będą kolejne inwestycje w oświatę i sport. Na wszystkie te cele będziemy strać się pozyskać zewnętrzne dofinansowania.

Jakie są Pani priorytety i najważniejsze postulaty na nadchodzącą kadencję w następujących obszarach?

Komunikacja zbiorowa

Będzie to na pewno podtrzymanie, wprowadzonej w tym roku, bezpłatnej komunikacji dla naszych uczniów. Jednak priorytetem w tym zakresie będzie dalszy rozwój sieci komunikacji – zwiększenie częstotliwości połączeń autobusowych w tych miejscowościach, w których jest obecnie niewystarczająca, a także stworzenie nowej, wewnętrznej sieci połączeń.

Edukacja

Liczba mieszkańców powiększa się w ogromnym tempie, dlatego tak ważna jest dalsza rozbudowa infrastruktury oświaty. W moich planach jest rozbudowa szkoły w Wilczycach, a także budowa drugiego, publicznego żłobka oraz przedszkola w Kiełczowie i w Borowej. Nowym projektem, który chcę wdrożyć, jest budowa przyszkolnych basenów.

Nie ustanę też w działaniach mających na celu zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych, wprowadzenie programu dożywiania dzieci we wszystkich szkołach, czy też kontynuację programów stypendialnych dla najzdolniejszych uczniów i młodych sportowców.

Komfort życia mieszkańców

Oprócz inwestycji najpilniejszych, jak wymienione już: rozbudowa sieci kanalizacji, budowa kolejnych dróg, chodników i oświetlenia we wszystkich gminnych miejscowościach, planuję rozbudowę stref rekreacyjnych. Chcę, aby w trakcie kadencji powstały trzy nowe świetlice wiejskie. Środki planuję też skierować na dalszą rozbudowę bazy sportowej, budowę ścieżek rowerowych, a także rewitalizację terenów parkowych.

Ważną inwestycją, jaką chcemy wykonać jest budowa Centrum Kulturalnego w Długołęce, z myślą o której zakupiona została działka przy skrzyżowaniu ul. Wiejskiej z Robotniczą.

Zarządzanie gminą i urzędem gminy

Planuję dalsze działania mające na celu polepszenie jakości obsługi klientów urzędów, m.in. poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi kontaktu z urzędem i załatwiania urzędowych spraw. W listopadzie w urzędzie zacznie funkcjonować opłatomat, który umożliwi regulowanie zobowiązań za pomocą karty płatniczej.

Wprowadzamy też Internetowe Biuro Obsługi Podatnika, za pomocą którego będzie można sprawdzić stan swojej kartoteki podatkowej. Chcę promować te rozwiązania, ale też na bieżąco śledzić i wdrażać kolejne nowości techniczne.

Planowanie przestrzenne

Prawie cała gmina posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Moim celem jest rozpoczęcie procedury opracowania i uchwalenia nowych miejscowych planów zagospodarowania, zgodnie z uchwalonym w 2014 roku studium.

Inwestycje i gospodarka

Oprócz tak ważnych planów zagospodarowania, które są podstawą do rozwoju gospodarczego gminy, chcę wzmóc działania w zakresie wspierania działania małych i średnich przedsiębiorstw. Tych jest najwięcej na terenie gminy Długołęka. Dlatego będziemy kontynuować działania doradcze w zakresie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, jakie prowadzone są w urzędzie w ramach Punktu Informacji Europejskiej.

Nasz komitet gwarantuje też wsparcie firm w zakresie ich promocji, a także rozpowszechniania ofert pracy. Będziemy także wspierać rolników w zakresie pozyskiwania zewnętrznych dotacji.

Bezpieczeństwo

Na terenie gminy funkcjonuje siedem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Chcę nadal wspierać OSP w zakresie doposażania ich w niezbędny sprzęt, w tym nowe wozy strażackie oraz remontów remiz. Wsparciem objęty zostanie też Komisariat Policji w Długołęce.

W ramach bezpieczeństwa kontynuacją objęta zostanie rozbudowa systemu przeciwpowodziowego. Będziemy monitorować kolejne etapy realizacji zadania „Wrocławski Węzeł Wodny”. Sami z kolei chcemy kierować środki na modernizację i budowę nowych urządzeń melioracyjnych.

Od kilku lat realizujemy zadanie polegającego na montażu systemu monitoringu miejsc użyteczności publicznej, który chcę systematycznie rozbudowywać.

Ekologia i ochrona środowiska

Chcę kontynuować wdrożony kilka lat temu program ekologiczny skierowany do najmłodszych mieszkańców gminy, który realizujemy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Oprócz działań edukacyjnych, chcę postawić na dalsze zadania z zakresu programu estetyki wsi.

Nie sprowadza się on jedynie do nowych nasadzeń i pielęgnacji istniejących skwerków i rabat roślinnych, ale przede wszystkim do dbałości o czystość w miejscach użyteczności publicznej, zwiększenia częstotliwości odbioru śmieci oraz liczby koszy na śmieci.

Będziemy również działać w zakresie niskiej emisji, a także wspierać mieszkańców w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na odnawialne źródła energii.

Sport i rekreacja

Będę kontynuowała dotychczasowo prowadzoną politykę wsparcia finansowego i promocji sportu. Dokończymy budowę boiska piłkarskiego w Januszkowicach i w Kiełczowie, a tam gdzie jest konieczność wybudujemy szatnie, profesjonalne oświetlenie boiska oraz system nawadniania.

W planach są także kolejne bieżnie lekkoatletyczne przy szkołach, a także wspomniana już budowa przyszkolnych basenów. Zadań jest wciąż wiele, podejmę się ich już w kolejnym dniu po wyborach, o ile dadzą mi Państwo taką szansę.