W ostatnich tygodniach urzędnicy opublikowali informacje o planowanych na terenie naszej gminy inwestycjach związanych z przetwarzaniem zużytego sprzętu, a także przetwarzaniem i gromadzeniem odpadów. Mieszkańcy sprzeciwiają się tym przedsięwzięciom.

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Łosicach

W obwieszczeniu opublikowanym 25 maja 2020 roku wójt gminy Długołęka zawiadamia, że prowadzi postępowanie na wniosek firmy Wastes Service Group z Kiełczowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia „Zakład przetwarzania ZSEiE i recyklingu na terenie działki nr 28/9 (obręb Łosice) w Gminie Długołęka”.

Jak czytamy w dokumencie, planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, sporządzono także raport w tej sprawie.

image - W gminie Długołęka powstaną zakłady przetwarzania zużytego sprzętu i odpadów?

Mieszkańcy okolicy, w której planowana jest inwestycja, zbierają podpisy pod petycją „Sprzeciwiamy się budowie przetwórni zużytego sprzętu elektronicznego w Łosicach!”.

Planowane jest składowanie i przetwarzanie dużych ilości (25000 ton) odpadów, również zawierających substancje niebezpieczne: rtęć, kobalt, nikiel. Planowana inwestycja leży w bliskiej odległości od stawów zarybieniowych, obszarów Natura 2000 oraz ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Gminy Długołęka. Inwestycja wiąże się ze wzrostem transportu a w okolicznych wsiach w większości nie ma chodników. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Sprzeciwiamy się tej inwestycji ponieważ chcemy chronić atrakcyjny przyrodniczo obszar i dbać o nasze zdrowie. Na terenie planowanej inwestycji występuje starodrzew oraz bytują chronione gatunki ptactwa – czytamy w petycji, pod którą podpisało się do tej pory ponad 260 osób.

Sołectwo Łozina zachęca także mieszkańców do składania uwag w ramach konsultacji dotyczących tej inwestycji.

Zakład przetwarzania odpadów w Bykowie

Z kolei 4 czerwca 2020 roku wójt gminy Długołęka powiadomił o wszczęciu postępowania na wniosek spółki VALUX w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na działce 336/1 obręb Byków.

image 1 - W gminie Długołęka powstaną zakłady przetwarzania zużytego sprzętu i odpadów?

Sprzeciw wobec tej inwestycji wyrazili mieszkańcy wsi Byków, którzy – jak czytamy w piśmie – chcą chronić atrakcyjny przyrodniczo obszar i dbać o swoje zdrowie.

Inwestycja wiąże się ze wzrostem transportu ciężkiego, pogorszeniem jakości powietrza, hałasu itp. co spowoduje negatywne skutki nie tylko dla mieszkańców, ale również dla zwierząt w gospodarstwach domowych i lasach sąsiadujących z działką – argumentują mieszkańcy.

Zbieranie odpadów w Borowej

W ostatnim czasie wójt gminy Długołęka wydał jeszcze jedno obwieszczenie, które dotyczy trwającego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia „Zbieranie odpadów na terenie działki nr 412/9, obręb Borowa, gmina Długołęka”.

image 2 - W gminie Długołęka powstaną zakłady przetwarzania zużytego sprzętu i odpadów?