Projekt nowego planu miejscowego dla terenu w Wilczycach jest już gotowy. Obejmuje on obszar o powierzchni niemal hektara i zezwala na budowę obiektów oświatowych.

Do publicznego wglądu trafił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Wilczycach. Na razie jest dostępny w gminnym BIP-ie, a od 18 grudnia zostanie wyłożony także w urzędzie gminy. Z planem miejscowym będzie można zapoznać się do 22 stycznia 2019 roku – tego dnia odbędzie się dyskusja nad przyjętymi w MPZP rozwiązaniami. Uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego Rada Gminy Długołęka podjęła we wrześniu 2017 roku.

Obszar objęty planem, o powierzchni około 0,95 ha, położony jest w centralnej części obrębu Wilczyce. Od północy i południa teren sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej, od wschodu i zachodu – z drogami gminnymi. Obszar położony jest w granicach terenu, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Wilczyce, przyjęty w 2004 roku.

W projekcie planu ustalono jako przeznaczenie podstawowe – teren usług publicznych – oświaty, a jako przeznaczenie dopuszczalne – infrastrukturę techniczną. Jak czytamy w uzasadnieniu, realizacja ustaleń planu prawdopodobnie będzie skutkować dodatkowymi kosztami dla gminy, związanymi z budową budynków oświaty.

– W planie nie przewiduje się realizacji inwestycji, które wymagają wykupów terenów pod cele publiczne – podkreślają urzędnicy.

wilczyce - Będzie nowy plan miejscowy dla Wilczyc. Już można zobaczyć projekt

Wpływ na środowisko

Jak czytamy w dołączonej do projektu planu prognozie oddziaływania na środowisko, strategiczna ocena nie wykazała znaczącego oddziaływania na środowisko w związku z realizacją ustaleń MPZP.

– Projekt obejmuje teren zaliczony do terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, dla których przepisy odrębne określają dopuszczalne poziomy hałasu. Projekt wskazuje na konieczność przestrzegania tych przepisów – podkreślają autorzy dokumentu.

Tłumaczą, że ocena oddziaływania na środowisko na etapie sporządzenia prognozy jest utrudniona, a czasami wręcz niemożliwa.

– Projektowany dokument nie przedstawia konkretnych założeń i warunków prowadzenia inwestycji, a jedynie projektowane zagospodarowanie terenu. Projekt zakazuje lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie inwestycji najbardziej uciążliwych dla środowiska – czytamy w dokumencie.

Jak zaznaczają autorzy prognozy, obecnie teren jest w znacznej części zabudowany (pod obiekty budowlane, parking, boiska i korty o nawierzchni utwardzonej). Prowadzona jest tam działalność usługowa (oświata).

– Projekt nie spowoduje zmiany dotychczasowego użytkowania oraz funkcji terenu, jednocześnie w ramach przeznaczenia wykluczona została możliwość prowadzenia inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Oceniono, że przyjęcie przedmiotowego dokumentu nie będzie wiązać się ze zmianą stanu środowiska, a tym bardziej ze znaczącym oddziaływaniem – tłumaczą.

Jak czytamy w podsumowaniu, w związku z przyjęciem dokumentu, ocenia się neutralny wpływ na różnorodność
biologiczną, rośliny i zwierzęta, obszary chronione, powierzchnię ziemi i krajobraz, wody powierzchniowe i
podziemne, powietrze atmosferyczne i klimat, klimat akustyczny, zabytki, dobra materialne, zdrowie i warunki
życia ludzi.wilczyce2 - Będzie nowy plan miejscowy dla Wilczyc. Już można zobaczyć projekt

foto główne: facebook.com/gimwilczyce