Znamy już wyniki badań kruszywa z żużla hutniczego LRC, wykorzystywanego przy budowie północnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. – Mamy przekroczenia zawartości rakotwórczego chromu o kilkaset procent – alarmują mieszkańcy. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei informuje natomiast, że przebadany materiał odpowiada wymogom jakościowym i środowiskowym.

Przypomnijmy, o tym, że będzie kontrola kruszywa z budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia informowaliśmy w kwietniu. Było to pokłosie pojawiających się informacji, że do podbudowy północnego odcinka WOW wykorzystano kruszywo pochodzące z pohutniczej hałdy w Siechnicach, które może zawierać trujące metale ciężkie.

Do poboru próbek kruszywa z żużla hutniczego LRC, wykorzystywanego do budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia doszło 5 maja. Jako miejsce poboru próbek wyznaczony został odcinek drogi w pobliżu ronda ks. Jerzego Popiełuszki (DW 455 Łany/Wrocław).

– Próby pobierały dwa niezależne laboratoria: pierwsze, wyłonione przez firmę Kobylarnia S.A. – wykonawcę zadania, w porozumieniu z Inżynierem kontraktu oraz zamawiającym (DSDiK Wrocław), a drugie działające na zlecenie strony społecznej – mieszkańców gminy Długołęka – informował Wojciech Błoński, wójt Gminy Długołęka.

Mieszkańcy: normy przekroczone o kilkaset procent!

W ubiegłym tygodniu mieszkańcy gminy Długołęka otrzymali wyniki badań chemicznych materiału używanego do budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Począwszy od pobrania materiału, przez akredytowana firmę TPA, po akredytowaną analizę chemiczną realizowaną przez firmę Wessling , wyniki badań nie pozostawiają złudzeń. Mamy przekroczenia zawartości rakotwórczego chromu w pohutniczym kruszywie drogowym o kilkaset procent – pisze na Facebooku Jarosław Kaciuba.

Jak tłumaczy, w ramach badania komisyjnego na terenie budowy, pobrane zostały przez mieszkańców 4 próbki materiału bezpośrednio używanego na budowie. Zlecono przeprowadzenie badań na zawartość rakotwórczego chromu oraz odniesienie wyników do obowiązujących przepisów.

Wszystkie próbki mają przekroczone wartości zawartości chromu o kilkaset procent! W odniesieniu do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, mamy sporządzony raport potwierdzający nasze obawy o zdrowie i życie. Obwodnica budowana jest kilkaset metrów od naszych domów. Chrom zabija powoli przenikając do wód gruntowych i ujęć wodnych. Wszyscy chcą się za wszelką cenę pozbyć się tego toksycznego materiału z Siechnic. Nawet za cenę naszego życia i zdrowia. Na podstawie otrzymanych badań, żądamy natychmiastowego wstrzymania nawożenia tego toksycznego materiału – podkreśla Jarosław Kaciuba.

Do tych wyników badań kruszywa odniósł się wójt gminy Długołęka.

Stoję na stanowisku, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, życie i zdrowie mieszkańców. Dlatego każda wątpliwość dotycząca prawidłowości wykorzystania materiałów na placu budowy obwodnicy, zwłaszcza jeśli chodzi o występujące w ich składzie substancje niebezpieczne, powinna być bezwzględnie wyjaśniona. W przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że kruszywo zastosowane do budowy WOW jest dla nas zagrożeniem, stoję na stanowisku, że podmioty odpowiedzialne za tę sytuację powinny niezwłocznie podjąć działania, żeby takie zagrożenie wyeliminować – informuje na Facebooku Wojciech Błoński.

DSDiK: materiał odpowiada wymogom jakościowym i środowiskowym

O wyniki badań kruszywa zapytaliśmy przedstawicieli inwestora, czyli Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Wyniki badań, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o., potwierdzają brak podwyższonych wartości zanieczyszczeń w odniesieniu do norm określonych w Krajowej Ocenie Technicznej, wydanej przez Instytut Budowy Dróg i Mostów. Oznacza to, że materiał ten odpowiada wymogom jakościowym i środowiskowym w zakresie stosowania go na terenie inwestycji – informuje Leszek Loch, dyrektor DSDiK.

Jak dodaje, mając na uwadze wyniki ekspertyzy, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu kontynuuje realizację inwestycji.

Foto główne: https://www.facebook.com/BlonskiWojciech