11 kilometrów całkowicie nowych wałów przeciwpowodziowych nad Widawą już wkrótce zabezpieczy przed nadejściem fali wezbraniowej mieszkańców gminy Długołęka, a także Wrocławia i Czernicy.

W ramach podpisanego właśnie przez Wody Polskie z firmą Skanska kontraktu pod nazwą „WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław” przebudowany na długości 2 kilometrów zostanie też istniejący wał przeciwpowodziowy. Całość stanowi element kompleksowego systemu ochrony stolicy Dolnego Śląska i ościennych gmin, realizowanego w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Realizacja tej inwestycji zabezpieczy przed powodzią miejscowości znajdujące się powyżej miasta Wrocławia i położone wzdłuż rzeki Widawy. Zadanie zlokalizowane jest na terenie trzech gmin województwa dolnośląskiego: Czernica, Długołęka i we Wrocławiu. Realizacja projektu umożliwi stworzenie spójnego systemu ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegnie w przyszłości cofaniu się wód Odry do doliny Widawy – wyliczają przedstawiciele Wód Polskich RZGW we Wrocławiu,.

Zakończenie prac na obu odcinkach wałów zostało zaplanowane na koniec 2022 roku. Koszt to 92 mln złotych. W ramach tych działań wykonane zostaną również udogodnienia dla mieszkańców. Inwestor wyremontuje i naprawi odcinki nawierzchni ulic Wilczyckiej, Topolowej i Rzecznej w Kiełczówku.

Co powstanie w ramach inwestycji?

Jak wyliczają przedstawiciele Wód Polskich, w ramach zadania, zostaną wykonane następujące elementy systemu ochrony przed powodzią:

  • budowa nowych wałów przeciwpowodziowych wzdłuż prawego i lewego brzegu Widawy. Korpusy wałów przeciwpowodziowych oraz podłoże pod nimi zostaną uszczelnione za pomocą pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej lub ekranu uszczelniającego;
  • poszerzenie i podwyższenie korpusu wału i uszczelnienie istniejącego lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Widawy ”Przerowa L” na długości 2,23 km wraz z przebudową i budową infrastruktury inżynieryjnej;
  • budowa rowów i drenaży odwodnieniowych, konserwacja lub remont istniejących rowów odwodnieniowych oraz likwidacja odcinków rowów kolidujących z inwestycją. W ramach zadania zaprojektowanych zostało około 3,8 km nowych rowów lub drenaży odwodnieniowych. Objętych konserwacją zostanie ok. 2,2 km istniejących rowów odwodnieniowych;
  • budowę dróg serwisowych na wałach, dostępnych dla spacerowiczów i rowerzystów.

Z troską o środowisko

Planowana inwestycja będzie realizowana z najwyższą dbałością o środowisko przyrodnicze w celu zagwarantowania skutecznej ochrony klimatu, fauny i flory, wód powierzchniowych i gruntowych oraz samych gruntów. Prace będą wykonywane pod nadzorem zespołu przyrodników, w którego skład wejdą następujący eksperci: fitosocjolog, ichtiolog, herpetolog, entomolog, chiropterolog, ornitolog oraz teriolog – zapewnia RZGW we Wrocławiu

Tereny wzdłuż Widawy są bowiem cenne przyrodniczo.

Obszar ten, pomimo swojego usytuowania w aglomeracji miejskiej Wrocławia, musi być szczególnie chroniony. Swoje siedliska mają tu dziki, sarny, lisy, zające, nietoperze nocek i mopek, traszka grzebienista, ryby oraz motyle (modraszek i barczatka). Ponadto na obszarze tym rośnie bogata roślinność oraz wiele gatunków drzew, które warto chronić – tłumaczą przedstawiciele Wód Polskich.

Wody Polskie zaplanowały w ramach prowadzonej inwestycji szereg działań łagodzących i rekompensacyjnych. Obszary położone w sąsiedztwie miejsc występowania i tras sezonowych migracji płazów, zostaną zabezpieczone szczelnym ogrodzeniem przed wkraczaniem na te tereny płazów, gadów, drobnych ssaków. Przed rozpoczęciem robót wykonawca wyznaczy i oznakuje granice płatów siedlisk przyrodniczych, które zostaną zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem, zanieczyszczeniem, ruchem pojazdów i maszyn oraz swobodnym dostępem osób wykonujących prace budowlane.

Prace przy tym zadaniu zostały zaprojektowane tak, aby zachować lokalny ekosystem, w tym zadrzewienia, jak dęby szypułkowe oraz inne drzewa będące siedliskiem pachnicy dębowej Osmoderma eremita i kozioroga dębosza Cerambyx cerdo. Aby zrekompensować ewentualne przyrodnicze straty, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, zostanie zasadzonych 3,5 ha krzewów i 5500 drzew.

foto główne: pawulon, fotopolska.eu