W Piecowicach ma powstać Centralna Oczyszczalnia Ścieków. Jak przebiegał proces wyboru lokalizacji pod tę inwestycję?

Pod koniec października ubiegłego roku radni przegłosowali uchwałę w sprawie przyjęcia Koncepcji Gospodarki Ściekowej Gminy Długołęka. Ta koncepcja zakłada m.in. budowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków, która ma powstać w Piecowicach. Budowa oczyszczalni planowana jest w dwóch etapach – każdy o przepustowości 5000 m3/d i 40000 RLM (równoważna liczba mieszkańców).

Łączny koszt budowy COŚ szacowany jest na ponad 111 mln złotych – ponad 70 mln zł w pierwszym etapie (wówczas przewidziana jest budowa instalacji gospodarki osadowej) i prawie 41 mln zł w drugim. Praca istniejącej oczyszczalni w Mirkowie oraz w Borowej ma być powoli wygaszana, a centralna oczyszczalnia ma przyjmować ścieki z terenu całej gminy.

Radna pyta: dlaczego akurat w tym miejscu?

Na początku grudnia radna gminy Długołęka Anna Romek zwróciła się do wójta Długołęki Wojciecha Błońskiego z interpelacją w sprawie planowanej budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Piecowicach.

Podjęcie tej uchwały, której projekt został opracowany przez wójta gminy, wskazuje na to, że plany gminy Długołęka w zakresie inwestycji ściekowej – jednej z największych w historii gminy – zostały oparte na założeniu przejęciu od właściciela gruntów – Uniwersytetu Przyrodniczego – gruntów, na których będzie ona zlokalizowana – podkreśla Anna Romek.

Radna zapytała, ile i które działki na terenie gminy były brane pod uwagę jako potencjalne lokalizacje COŚ, a także kiedy została przeprowadzona analiza zasadności ich wyboru. 

Odpowiedź na pytania jest ważna dla oceny ekonomicznego waloru wyboru konkretnej nieruchomości – zaznacza Anna Romek.

Wójt odpowiada: przeanalizowaliśmy kilkadziesiąt działek

W odpowiedzi na interpelację czytamy, że w związku z dynamicznym rozwojem gminy, od kilku lat analizowany był problem rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mirkowie.

Analizowano rozbudowę istniejącej oczyszczalni lub podzielenie zlewni OŚ Mirków i budowę nowej oczyszczalni (…). Uznano, że najbardziej zasadnym rozwiązaniem będzie budowa jednej centralnej oczyszczalni ścieków, co w rezultacie pozwoli na optymalizację kosztów oczyszczania ścieków, a tym samym na ustalenie mniejszych opłat dla mieszkańców. Takie rozwiązanie uznano także na korzystne ze względu na konieczność kompleksowego rozwiązania problemu zagospodarowania osadów – wyjaśnia Wojciech Błoński.

Jak tłumaczy wójt, w pierwszym etapie wyboru lokalizacji COŚ dokonano analizy nieruchomości na terenie gminy, biorąc pod uwagę koszt ich pozyskania, klasę gruntu (a więc kosztów odrolnienia), bliskość do miejscowości, w których wytwarzana jest największa ilość ścieków, odległości od terenów zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy, przeznaczenie terenów w MPZP, a także ograniczeń w zagospodarowaniu, wynikających z przepisów szczególnych (wyłączono tereny zalewowe czy chronione przyrodniczo).

Przy zastosowaniu tych kryteriów wybrano kilkadziesiąt działek w rejonie największych zlewni w gminie (zlewni Mirkowa, Borowej i Brzeziej Łąki), które wytwarzają ponad 80% ścieków – wylicza Wojciech Błoński.

W grze zostały cztery grunty

Następnie, tłumaczy wójt, te grunty poddano szczegółowe analizie, w wyniku której zawężono wybór do czterech działek: w Kamieniu, Bielawie, Piecowicach i Śliwicach.

Z czterech wskazanych działek, ze względów społecznych, z uwagi na bliskość zabudowań, drogi dojazdowe oraz z uwagi na występowanie lasu z dwóch stron, stanowiącego naturalną barierę odgradzającą tereny mieszkalne od oczyszczalni, zdecydowano, że najkorzystniejszą lokalizacją dla oczyszczalni będzie teren działki o nr ewidencyjnym 113 obręb Piecowice – zaznacza Wojciech Błoński.

Jak wyjaśnia, teren przewidziany pod inwestycję obecnie użytkowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy jako grunt rolny.

Są to grunty kategorii IV i V, zatem nie wymają odrolnienia. Od północy oraz wschodu działka sąsiaduje z terenami leśnymi i rolnymi. Na jej terenie zlokalizowany jest rów melioracyjny, który stanowić może odbiornik ścieków oczyszczonych, odległość od zabudowań jest wystarczająca (1,4 km od zabudowań w Bielawie i około 1 km od zabudowań w Piecowicach, a około 0,6 km od terenów przewidzianych w MPZP na tereny mieszkaniowe, ale wymagające odrolnienia, dodatkowo chronione lasem) – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

image 1024x620 - Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Piecowicach. Dlaczego akurat tam?
fot. Urząd Gminy Długołęka

Kto zdecydował o lokalizacji COŚ?

Wójt tłumaczy, że nie powstał i nie został zlecony na zewnątrz żaden formalny dokument, który opisywałby proces decyzyjny w tej sprawie. W spotkaniach roboczych, dotyczących lokalizacji COŚ, brali udział pracownicy ZUK oraz pracownicy urzędu.

Jak wyjaśnia Wojciech Błoński, po dokonaniu wyboru przedmiotowej działki zlecono wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, w ramach której zbadano odbiornik ścieków oczyszczonych i dokonano próbnych odwiertów geotechnicznych w celu zbadania warunków gruntowych.

Wyniki tych badań wskazują, że na przedmiotowej działce możliwe jest zlokalizowanie COŚ. W koncepcji zaproponowano również technologię oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej, jak również oszacowano koszty budowy oczyszczalni w dwóch etapach – dodaje Błoński.

foto główne: Wikimedia Commons, Stiopa [CC BY-SA]