Rada Gminy Długołęka przyjęła projekt uchwały budżetowej na 2019 rok. Niemal wszyscy radni zagłosowali za budżetem, tylko jeden rajca wstrzymał się od głosu.

W czwartek 27 grudnia 2018 roku, podczas trzeciej sesji Rady Gminy Długołęka w nowej kadencji, radni zajęli się przede wszystkim projektem uchwały budżetowej na przyszły rok.

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 18 radnych, nikt nie był przeciw, a tylko jeden rajca – Przemysław Poroszewski – wstrzymał się od głosu. Dwie radne – Maria Pater-Dytko i Agnieszka Kaczor-Tykierko – były nieobecne w trakcie głosowania.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej gminy Długołęka na 2019 rok wydała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej jest czytelne, pozwala na ocenę przyjętych założeń i dokonanych ustaleń co do wysokości dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu na 2019 rok – czytamy w opinii RIO.

Dodajmy, że Regionalna Izba Obrachunkowa ocenia budżet z punktu widzenia jego zgodności z obowiązującym prawem pod kątem formalnym i rachunkowym. A wójt gminy musi przedstawić opinię o projekcie uchwały budżetowej radzie gminy, jeszcze przed uchwaleniem budżetu.

Budżet gminy Długołęka 2019

W przyszłorocznym budżecie gminy Długołęka dochody zaplanowano na kwotę 170 106 418 złotych, a wydatki – na 172 706 418 złotych. A to oznacza, że deficyt budżetowy w przyszłym roku ma wynieść 2 600 000 złotych. Zostanie on sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Łączne przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą w przyszłym roku 9 649 600 złotych, a rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji – 7 049 600 złotych.

Dochody bieżące określono na 166 024 382 złotych, a majątkowe na 4 082 036 złotych. Z kolei wydatki bieżące zaplanowano na 127 448 260 złotych, a wydatki majątkowe – na 45 258 158 złotych.

RIO pozytywnie wypowiedziało się także o możliwości sfinansowania deficytu gminy.

Łącznie z projektem uchwały budżetowej, przedłożony został także projekt wieloletniej prognozy finansowej, zawierający prognozę kwoty długu i jego spłaty w latach 2019-2027. Przewidywana na koniec 2019 roku kwota długu wynosi 55 685 740 zł, a wydatki zaplanowane na obsługę długu to 2 500 000 zł.

Relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, obliczone na podstawie wielkości prognozowanych na lata 2019-2027, nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia.
Sfinansowanie deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok przychodami z tytułu zaciąganych kredytów nie spowoduje przekroczenia ustawowo określonych granic zadłużenia, o ile będą zrealizowane prognozowane wielkości budżetowe – tłumaczy Regionalna Izba Obrachunkowa.

fot. Arcaion, pixabay.com, CCo