Jeszcze w tym roku powstanie nowy chodnik, który połączy Brzezią Łąkę i Pietrzykowice. Dzięki temu piesi będą bezpieczniejsi.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o przetargu na budowę ciągu pieszo-rowerowego, który połączy Długołękę i Kamień. Kolejne postępowanie, ogłoszone w lutym przez urząd gminy Długołęka, dotyczy budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowice.

Przetarg zorganizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca będzie musiał najpierw opracować wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie zrealizować inwestycję i uzyskać pozwolenie na użytkowanie wybudowanego chodnika. Wszystkie prace powinny zakończyć się do 15 grudnia 2020 roku.

Chodnik o długości około 705 metrów będzie zaczynał się w miejscowości Brzezia Łąka na wysokości działki nr 2/1 i kończył w miejscowości Pietrzykowice na wysokości dz. nr 106/1.

Projektowany ciąg pieszy (chodnik) usytuowano na terenie zabudowanym bezpośrednio przy istniejącej krawędzi jezdni, a poza terenem zabudowanym oddzielono od jezdni za pomocą pasa zieleni o szerokości 1 metra. Chodnik na większości odcinka poprowadzono po śladzie istniejącego rowu drogowego. W celu rozdzielenia drogi od chodnika zaprojektowano krawężnik betonowy wystający o świetle 12 cm – wyliczają autorzy programu funkcjonalnego-użytkowego inwestycji.

W ramach zadania przewiduje się także przebudowę istniejącego przystanku autobusowego wraz z wykonaniem peronu o nawierzchni z kostki betonowej.

image 1 1024x581 - Z Brzeziej Łąki do Pietrzykowic na piechotę. Będzie chodnik!

Będzie bezpieczniej

W zakres inwestycji wchodzą: budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, łączącego miejscowość Brzezia Łąka (ul. Wrocławska) i Pietrzykowice, budowa odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami wodnymi, przebudowa (budowa) zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego, likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną oraz zabezpieczenie sieci na czas trwania robót, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia zgodnie z wymogami uzyskanych decyzji (np. nasadzenia kompensacyjne), montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także oznakowanie poziome i pionowe drogi (Docelowa i Tymczasowa Organizacja Ruchu).

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz umożliwić bezpieczne dojście do posesji wraz jego dostosowanie do wymogów przepisów techniczno-budowlanych – tłumaczą projektanci.

Autorzy dokumentacji wyliczają, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się po poboczu, oszczędność paliwa dla korzystających z drogi wskutek poprawy stanu technicznego jezdni, poprawa bezpieczeństwa poprzez korektę geometrii zjazdów, wykonanie ciągów pieszych, a także wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, uregulowanie stosunków gruntowo-wodnych poprzez wykonanie optymalnego i sprawnego odwodnienia drogi, a także ograniczenie hałasu i emisji spalin wskutek poprawy stanu technicznego drogi.

fot. athree23 from Pixabay