Mieszkańcy ulicy Rzecznej w Kiełczowie zwrócili się z petycją do wójta Długołęki, by w projekcie budowy kanalizacji uwzględnić także ich posesje. Przedstawiciele gminy odpowiadają, że obecnie nie ma takich możliwości technicznych.

Petycja wpłynęła do urzędu gminy w pierwszej połowie listopada. Jej autorami są mieszkańcy ul. Rzecznej 43 b, c, d, e, f, którzy zaapelowali o pilne podjęcie prac związanych z projektem oraz budowy sieci kanalizacyjnej do ich posesji.

Jak tłumaczą, w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu został złożony projekt budowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Rzecznej, jednak nie obejmuje on całej ulicy – w projekcie ujęto tylko jej asfaltową część, która stanowi drogę powiatową wraz z przyłączami do pierwszego budynku ulicy Platynowej (boczna ul. Rzecznej) oraz Rzecznej do nr 43 a.

Ulica Rzeczna jest do rowu, przed ulicą Cisową. Nie wiemy, dlaczego nie ujęto w projekcie całej ulicy Rzecznej – do numeru 43 f – podkreślają autorzy petycji.

Jak przyznają, wiedzą też, że gmina musi wykonać kanalizację w tej drodze jak najszybciej, tak, aby Powiat Wrocławski mógł wykonać przebudowę dróg Rzecznej i Wrocławskiej wraz z budową chodnika.

Tylko dlaczego projekt kanalizacji nie obejmuje całej ulicy Rzecznej, pomijając nasze posesje, mimo że mieszkamy tu już ponad 10 lat i skoro kanalizacja ma być na ulicy Rzecznej, czyli na całej ulicy, a nie na jej fragmencie – zaznaczają mieszkańcy Kiełczowa.

Tłumaczą, że w tej sytuacji – jako mieszkańcy posesji przy ulicy Rzecznej, które zostały pominięte w projekcie oraz planach realizacji budowy kanalizacji – czują się jak mieszkańcy drugiej kategorii tej samej ulicy.

Pamiętajmy, że mamy XXI wiek i posiadanie kanalizacji to podstawa godnego życia. Mieszkamy tu od wielu lat, a w tej kwestii czujemy się zaniedbani i oszukani przez gminę – dodają.

Autorzy petycji zwrócili się do gminy z prośbą o zmianę w projekcie kanalizacji na ulicy Rzecznej, tak żeby projekt obejmował całą ulicę Rzeczną wraz z ich posesjami.

Co na to gmina?

Na petycję, w imieniu wójta, odpowiedział sekretarz gminy Mieczysław Szynkarowski.

Wyjaśniamy, iż w związku z planowaną przez Powiat Wrocławski inwestycją przebudowy drogi powiatowej w zakresie ulicy Rzecznej, Gmina Długołęka uznała za konieczne zlecenie w pilnym terminie dokumentacji projektowej dla realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w tej ulicy, gdyż w przeciwnym razie nie byłoby możliwości budowy po zrealizowaniu drogi przez Powiat. W tej kwestii Gmina zwróciła się do Powiatu z prośbą o podział inwestycji powiatowej na zadania, tak, by można było zrealizować zadanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie dokumentacja jest na ukończeniu, z terminem jej oddania na grudzień 2019 roku – pisze Mieczysław Szynkarowski.

Jak czytamy w piśmie, ze względów technicznych na etapie projektu została podjęta decyzja, iż zakres przebiegu sieci kanalizacyjnej będzie obejmował jedynie ciąg główny ulicy Rzecznej z uwzględnieniem podłączenia budynków bezpośrednio przylegających do ulicy (w tym również budynki w zabudowie szeregowej stanowiące jedną bryłę oraz budynki leżące „po drodze” zasięgu sieci).

Powyższe rozwiązanie jest podyktowane brakiem możliwości technicznych przyjęcia zwiększonej ilości ścieków na dalszych odcinkach przesyłowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełczów aż do oczyszczalni w Mirkowie, która to sieć i tak jest już bardzo przeciążona. Uwzględnienie całego obszaru wiązałoby się z koniecznością przebudowy znacznej części istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie Kiełczowa – tłumaczy Szynkarowski.

Jak wyjaśnia sekretarz, z pozostałych nieruchomości zlokalizowanych w rejonie ulicy Rzecznej (położonych w tzw. drugiej linii zabudowy lub w sięgaczach ulicy Rzecznej), gospodarka ściekowa na dalsze lata przewiduje odprowadzenie nieczystości odrębnymi sieciami.